Nihon Kohden-Celltac α VET


ვეტერინარული ჰემატოლოგიური ანალიზატორი. ძაღლი, კატა, ცხენი, ძროხა 21 პარამეტრი: WBC, RBC, PLT, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PDW, PCT, LY%, LY#, MO%, MO#, GR%, GR#, MPV, RDW CV, RDW SD. ვირთხა, თაგვი, სხვა ცხოველები 13 პარამეტრი

ბროშურა